Konkurs plastyczny

„Marzenia dzieci – podopiecznych świetlic”

/regulamin konkursu plastycznego/

ORGANIZATORZY:

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Barszczańska 18

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

CELE KONKURSU:

– promowanie plastycznie uzdolnionych dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych, terapeutycznych i środowiskowych,

– rozwijanie aktywności twórczej,

– stworzenie możliwości odniesienia sukcesu

UCZESTNICY:

dzieci i młodzież, w wieku 7-15 lat, podopieczni świetlic środowiskowych, terapeutycznych
i socjoterapeutycznych działających na terenie GminyBiałystok

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Wykonanie przez dziecko jednej pracy w formacie nieprzekraczającym A3 w dowolnej technice:
 2. a) malarstwo (farba plakatowa, tempera, klejówka, kredki i tusze kolorowe, collage),
 3. b) rysunek i grafika (techniki mieszane).

Nie przyjmujemy rzeźb i prac wykonanych technikami przestrzennymi oraz prac grupowych.

 1. Opatrzenie każdej pracy na odwrocie kartą informacyjną, trwale umocowaną i nie przeszkadzającą kompozycji, wypełnioną drukowanymi literami. Karta informacyjna powinna zawierać:
 2. a) imię i nazwisko, wiek autora,
 3. b) adres z kodem i telefon placówki rekomendującej pracę,
 4. c) imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana praca.
 5. Metryczka konkursu znajduje się w załączniku.
 6. Dokonanie przez opiekuna wyboru najlepszych prac i terminowe ich przekazanietak, aby nie uległy uszkodzeniu osobiście lub listownie ( prace nie mogą być zrolowane ani złożone)na adres:

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci

przy DDPS w Białymstoku

 1. Barszczańska 18

15-639 Białystok

w terminie do 27 stycznia 2014 r.

ZASADY OCENIANIA I NAGRADZANIA:

 1. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na kategoriewiekowe:
 2. a) 7 – 9 lat
 3. b) 10- 12 lat
 4. c) 13 – 15 lat
 5. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbędzie się7 lutego 2014r.
  o godz. 11.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.
 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej:www.mdk.bialystok.pl oraz www.ddps.rsi.com.pl
 7. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatorów.

JURY:

W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz UM Departamentu Spraw Społecznych.

NAGRODY:

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 3. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą oceniane.
 4. Złożenie prac jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz zgodą
  na publikację danych osobowych autora w materiałach dot. konkursu.
 5. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Ewa Szczepańska

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci

przy DDPS w Białymstoku

 1. Barszczańska 18

tel. (85) 661 94 93

Załącznik

„Marzenia dzieci – podopiecznych świetlic”

(metryczka)

imię i nazwisko autora pracy …………………………………………………………………….

kategoria wiekowa: …………………….. wiek: ……….……………..…………………………………

pełna nazwa i adres placówki:

…………………………………………………………telefon…………e-mail: …………………………

imię i nazwisko opiekuna:

…………………………………………………………………………………………………………………