Statut Stowarzyszenia Pokolenia Razem

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1.
Niniejszy statut jest statutem Stowarzyszenia, którego nazwa brzmi: Stowarzyszenie Pokolenia Razem przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w dalszej części zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Stowarzyszenia jest Białystok woj. podlaskie.

§ 3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami) przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Stowarzyszenia.

§ 5.
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

§ 6.
Stowarzyszenie zostało powołane dla realizacji celów społecznych.

Rozdział II

Cele i zadania oraz formy działania

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Wspieranie wszystkich zadań statusowych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Nowogródzka 5/1, 15-489 Białystok.
 • Pozyskiwanie środków finansowych na szkolenia dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w celu lepszej jakości świadczonych usług dla podopiecznych.
 • Prowadzenie i wspieranie szeroko pojętej pomocy społecznej.
 • Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w regionie.
 • Tworzenie możliwości turystycznych i kulturalnych dla seniorów i dzieci.
 • Krzewienie idei wolontariatu.
 • Organizowanie spotkań kulturalno-naukowych dla osób starszych i dzieci.
 • Rehabilitacja i aktywizacja sportowa osób niepełnosprawnych.
 • Świadczenie usług społecznych w społeczności lokalnej.

W/w cele Stowarzyszenie będzie realizowało poprzez:
a.w zakresie pomocy społecznej:

 • Wspieranie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Nowogródzka 5/1 , 15-489 Białystok przy organizacji i prowadzeniu:
 • stołówek i świetlic dla dorosłych;
 • świetlic socjoterapeutycznych;
 • Świetlic Dziennego Pobytu dla dzieci;
 • Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii;
 • Telefonu zaufania.
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych dla osób starszych, dzieci i młodzieży.
 • organizowanie szkoleń dla opiekunów osób starszych i dzieci.
 • organizowanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób starszych, dzieci i młodzieży.
 • pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • organizowanie kursów i szkoleń
 • współpraca w dziedzinie pomocy społecznej z Ośrodkami Pomocy Społecznej i władzami samorządowymi w regionie.
 • Wspieranie inicjatyw realizowanych przez Domy Pomocy Społeczne w regionie.
 • organizowanie teleopieki.
 • Uczestniczenie w konkursach organizowanych dla organizacji pozarządowych przez gminę, miasto, urząd wojewódzki, ministerstwa, PFRON, Unie Europejską.

b. w zakresie integracji społecznej:

 • prowadzenie zajęć integracyjnych,
 • Prowadzenie doradztwa indywidualnego w różnych sprawach życiowych z dziedziny prawnej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej,
 • Inspirowanie władz samorządów lokalnych do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz wyrównania szans osobom niezaradnych życiowo.

c. w zakresie turystyki i kultury:

 • Pozyskiwanie środków pieniężnych i organizowanie wycieczek , wyjazdów turystycznych , promujących walory turystyczne naszego regionu dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.
 • Organizowanie festiwali, teatrów amatorskich, warsztatów ,pogadanek, wieczorków poezji.
 • Stworzenie radia dla seniorów uwzględniają warunki regionalne.
 • Popieranie działalności turystyczno-kulturalnej podopiecznych i promowanie ich twórczości szerszemu gronu odbiorców.
 • Tworzenie prasy dla podopiecznych, służącej jej rozwojowi i informacji.

d. w zakresie krzewienia idei wolontariatu:

 • Szkolenie wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi i dziećmi. Umożliwiającą im zawarcie umowy wolontariackiej.
 • Pozyskiwanie funduszy na wspólne projekty skierowane do wolontariuszy i podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.
 • Organizowanie kolonii dla wolontariuszy, umacniając w nich ducha pomocy innym.
 • Uczestniczenie w projektach wymiany wolontariuszy między krajami europejskimi.

e. w zakresie organizowania spotkań kulturalno- naukowych dla osób starszych.

 • Organizowanie pogadanek naukowych z ludźmi kultury, sztuki i nauki.
 • Organizowanie warsztatów naukowych.

f. w zakresie rehabilitacji i aktywizacji sportowej osób niepełnosprawnych.

 • Organizowanie usług rehabilitacyjnych wynikających z potrzeb niepełnosprawnych a także możliwości ich zaspakajania.
 • Zgłaszanie wniosków pod adresem władz samorządowych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz parlamentarzystów.
 • Pozyskiwanie środków finansowych na przełamywanie barier architektonicznych i dostosowywanie budynków i mieszkań dla osób niepełnosprawnych.
 • Składanie wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne i sanatoria.

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek w kwocie dziesięć złotych miesięcznie.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć
w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
13. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego i dwóch członków komisji.
16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
18. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

Majątek i fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.