Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli  w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie:

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru