Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:
1. administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Nowogródzka 5/1 15-489 Białystok

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyna Bajsicka, tel. +48 789 110 049, [email protected]

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)

4. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń wynikających z w/w Ustawy.

Klauzula informacyjna - dane dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych małoletniego jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Nowogródzka 5/1 15-489 Białystok

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyna Bajsicka, tel. +48 789 110 049, [email protected]

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, 1292, 2217 oraz z 2018 r, poz. 107)

4. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. podanie danych osobowych małoletniego jest warunkiem udzielenia małoletniemu świadczeń wynikających z w/w Ustawy.

Klauzula informacyjna - dane rodziców / opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych małoletniego jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Nowogródzka 5/1 15-489 Białystok;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyna Bajsicka, tel. +48 789 110 049, [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, 1292, 2217 oraz z 2018 r, poz. 107)

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. podanie danych osobowych małoletniego jest warunkiem udzielenia małoletniemu świadczeń wynikających z w/w Ustawy, warunkiem ustalenia opiekunów prawnych małoletniego oraz traktowania Pana/Pani jako opiekuna prawnego.

Polityka prywatności strony internetowej

1. Administratorem danych jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Nowogródzka 5/1 15-489 Białystok.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Katarzyna Bajsicka, tel. +48 789 110 049, [email protected]
3. Serwis jest techniczne utrzymywany na serwerach operatora: Nazwa.pl

Sposoby zbierania i przetwarzania danych

1. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną polityką prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczeń.
2. Przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą, odbywa się wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez użytkownika zgodą.
3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a. prezentacja oferty lub informacji,
b. obsługa zapytań przez formularz kontaktowy,
c. monitoring i analiza wykorzystania strony.
4. Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów operatora,
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych użytkownika plików cookies (tzw.&nbsp„ciasteczka”),
c. poprzez zapisanie parametrów połączenia (oznaczenie czasu, adres IP i ustalona na jego podstawie lokalizacja).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu.

Sposoby ochrony danych

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dane osobowe podawane na stronie traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez operatora, są to w szczególności:
a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
b. firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
c. dostawca systemu dostarczania treści,
d. dostawcy usług niezbędnych do działania serwisu.
4. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji za pomocą certyfikatu SSL, dzięki któremu informacje wprowadzone na stronie zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą zostać odczytane jedynie na docelowym serwerze.
5. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej, która działa jednokierunkowo i uniemożliwia wgląd do wprowadzonych na stronie danych dostępowych.
6. Operator serwisu regularnie zmienia swoje hasła administracyjne.
7. Operator serwisu dba o regularną aktualizację wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych.

Modyfikacja i usunięcie danych osobowych

1. Każda osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do danych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych.
3. Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po cofnięciu zgody lub rozwiązaniu umowy jeżeli jest zobligowany do retencji danych na mocy przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego.
4. Operator ma prawo udostępnić dane osobowe użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności organom ścigania.
5. Operator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające:
a. nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
b. czas przechowywania na urządzeniu końcowym,
c. unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej w celu:
a. możliwości logowania i utrzymania sesji użytkownika na każdej kolejnej podstronie serwisu,
b. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika (w tym zapamiętania ustawień dotyczących dostępności),
c. tworzenia anonimowych statystyk w wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, mapy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę cookies w przeglądarce lub każdorazowo informować o przesłaniu cookies na urządzenie końcowe.
8. Użytkownicy strony internetowej mogą w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Przykładowe opcje edytowania polityki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
a. Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
b. Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
c. Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
d. Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
e. Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
9. Zmiana ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej użytkownika może uniemożliwić poprawne działanie strony internetowej.