Zasady przyjęć

Osoby dorosłe

Osoby dorosłe zainteresowane korzystaniem ze świadczeń realizowanych przez DDPS mogą ubiegać się o ich przyznanie, składając wniosek do właściwego – ze względu na adres zamieszkania – zespołu pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Dzieci i Młodzież

  • Świadczenia w postaci poradnictwa, psychoterapii i socjoterapii nie wymagają decyzji administracyjnej w sprawie skierowania do DDPS.
  • Pobyt dziecka w świetlicy wymaga jedynie opinii wydanej przez pedagoga szkolnego lub pracownika socjalnego – w przypadku dziecka z rodziny korzystającej ze świadczeń MOPR.
  • Pobyt dziecka w świetlicy jest nieodpłatny i dobrowolny.