Statut

Załącznik do uchwały Nr XXV/278/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r.

Statut Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, zwany dalej „Domem”, jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 r., poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pózn. zm.);
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
4) innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych;
5) niniejszego statutu.

2. Dom jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 2

1. Siedzibą Domu jest Białystok, ul. Nowogródzka 5/1.
2. Terenem działania Domu jest Miasto Białystok.

 

Rozdział 2

Zakres działalności

§ 3

1. Dom jest utworzony do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w obowiązujących przepisach dla gmin.
2. Przedmiotem działania Domu jest zaspokojenie potrzeb bytowych i społecznych osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
3. Dom w miarę możliwości może udzielać pomocy, wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa w ramach wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 4

Podstawowa działalnością Domu jest:
1) tworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w Domu osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
2) organizowanie terapii zajęciowej dla utrzymania sprawności psychofizycznej;
3) udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz rodzinom z problemami opiekuńczo–wychowawczymi;
4) zapewnienie posiłku osobom skierowanym do Domu na podstawie decyzji administracyjnej;
5) organizowanie innych świadczeń w miarę możliwości Domu.

 

Rozdział 3

Struktura organizacyjna Domu

§ 5

1. Domem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.
3. Dom realizuje swoje zadania organizując i prowadząc:

1) stołówki i świetlice dla dorosłych;
2) świetlice socjoterapeutyczne;
3) Świetlice Dziennego Pobytu dla dzieci;
4) Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii.

4. Szczegółowa organizacje wewnętrzna Domu określa Regulamin organizacyjny, który opracowuje Dyrektor Domu, a zatwierdza Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 6

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Domu, reprezentuje go na zewnątrz oraz czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 7

Osoby dorosłe przyjmowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 8

1. Dom jako gminna jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych przez ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pózn. zm.), w ramach budżetu Miasta Białegostoku.
2. Podstawa gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
3. Dom prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pózn. zm.).

§ 9

Zasady odpłatności za usługi świadczone przez Dom określają odrębne uchwały Rady Miejskiej Białegostoku.

 

Rozdział 5

Struktura organizacyjna Domu

§ 10

1. Kontrolę wewnętrzną Domu sprawują:

1) Dyrektor – w zakresie całokształtu działalności Domu;
2) Zastępca Dyrektora – w zakresie ustalonym przez Dyrektora Domu;
3) Główny Księgowy – w zakresie gospodarki finansowej Domu.

2. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej w Domu odpowiada Dyrektor.

 

Rozdział 6

Mienie domu

§ 11

Mienie Domu jest mieniem gminnym.

 

Rozdział 7

Nadzór nad Domem

§ 12

Nadzór nad bieżącą działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku lub upoważniony przez niego zastępca zgodnie z ustalonym podziałem zadań.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Dom używa na tablicach, pieczątkach, wywieszkach, formularzach oraz w korespondencji nazwy „Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku”.
2. Dom przy znakowaniu spraw używa symbolu „DDPS”.

§ 14

1. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
2. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku.