Deklaracja dostępności

Wstęp

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ddps.bialystok.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  2. Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia przeglądu Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Komtur s.c.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Butkiewicz, e-mail: [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 675 03 87 wew. 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny: siedziba – Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Nowogródzkiej 5/1 w Białymstoku.

Do budynku, od strony ulicy i parkingu, prowadzą dwa wejścia. Główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe otwierają się za pomocą domofonu od godz.: 7:30 do 11:30 i od godz.: 15:00 do 16:30. W godzinach od 11:30 do 15:00 wejście do budynku jest otwarte.

Po wejściu kierując się na prawo w trzecim pokoju (sekretariat i gabinet Dyrektora) można uzyskać w nim wszelkie informacje dotyczące załatwiania spraw w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz złożyć korespondencję.

Drugie wejście do Dziennego Domu Pomocy Społecznej służy do odbierania z kuchni posiłków na wynos. Przed wejściem jest jeden stopień. Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci platform lub pochylni dlatego osoby te mogą odebrać posiłek z kuchni na wynos wchodząc do stołówki przez główne wejście do budynku. Pomoc osoby asystującej można otrzymać dzwoniąc na numer tel: +48 85 675 03 87 wew. 23.

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej mieści się na parterze i wszystkie pomieszczenia są dostępne. Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się oraz pozbawione są barier architektonicznych.

Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Osoby poruszające się z psem asystującym mają nieograniczony dostęp do budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. DDPS zapewniania tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

Interesanci potrzebujący kontaktu z pracownikami DDPS w Białymstoku w celu załatwienia spraw mają możliwość kontaktowania się za pomocą faxu, poczty elektronicznej, telefonu.

 

Budynek: Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii – MOKiT – mieści się przy ul. Orlej 6B w Białymstoku.

Do Ośrodka MOKiT prowadzi wejście od strony ulicy przez główne wejście Szkoły Podstawowej Nr 30. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz i prowadzą do krótkiego korytarza i kolejnych drzwi otwieranych w kierunku zewnętrznym. Wejście do MOKiT prowadzi przez główny hol szkoły i drzwi otwieranych do wewnątrz MOKiT-u.

 

Do pomieszczeń MOKiT-u prowadzi korytarz – łącznik poprzedzony trzema stopniami schodów na początku i jednym stopniem – progiem na końcu korytarza. Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci platform lub pochylni. Pomoc osoby asystującej można otrzymać dzwoniąc na numer tel: +48 85 746 06 23.

Korytarze i pomieszczenia umożliwiają swobodne poruszanie się i są pozbawione barier architektonicznych.

Obok budynku znajduje się parking dostępny dla klientów MOKiT-u bez oznakowanych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Osoby poruszające się z psem asystującym mają nieograniczony dostęp do budynku Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii.

Klienci MOKiT-u mają możliwość kontaktowania się z pracownikami za pomocą telefonu i poczty elektronicznej.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. MOKiT zapewnia tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 

Budynek: Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańska 18, 15-639 w Białymstoku.

Wejście ogólnodostępne na teren placówki umożliwia furtka, przed którą znajdują się dwa stopnie schodów. Wejście na podwórze umożliwia brama wjazdowa z furtką, na prawo od wejścia ogólnodostępnego. Wjazd dla służb umożliwia brama wjazdowa umiejscowiona na prawo od wejścia ogólnodostępnego w skrajnej części podwórza. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście ogólnodostępne do budynku poprzedzone jest pięcioma stopniami schodów, przy których nie są zamontowane poręcze. Z prawej strony schodów znajduje się podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Od szczytu budynku znajduje się wejście służbowe, do którego prowadzą cztery stopnie schodów obustronnych. Od strony tarasu znajduje się wejście z płaskiego terenu.

Na parterze, za wiatrołapem, znajduje się hol w którym na lewo znajduje się pokój nr 3 – pokój kierownika, osoba do kontaktu. Z holu na wprost umiejscowiona jest dwudziestostopniowa klatka schodowa prowadząca na piętro budynku. Na prawo znajduje się wyjście na taras i ogród poprzedzone czterema stopniami schodów. Z holu na lewo znajduje się korytarz, a na jego końcu po prawej stronie pokój wychowawców – osoby do kontaktu. Na korytarzu umiejscowione są trzy toalety: jedna dla personelu i dwie dla podopiecznych. Znajduje się też jedna kabina prysznicowa. Korytarze i pomieszczenia na dwóch kondygnacjach umożliwiają swobodne poruszanie się, są pozbawione barier architektonicznych.

Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci windy na pierwsze piętro.

Można skorzystać z osoby asystującej, zgłaszając potrzebę u kierownika Świetlicy.

Budynek nie posiada parkingu, ani miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Osoby zainteresowane mają możliwość kontaktowania się z pracownikami za pomocą telefonu i poczty elektronicznej.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Świetlica zapewnia tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 

Budynek: Świetlicy i Stołówki dla dorosłych przy ul. Narewskiej 5 działających przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Do pomieszczeń świetlicy i stołówki osoby zainteresowane wchodzą od strony ul. Narewskiej po schodach na pierwsze piętro, na którym mieści się przestrzeń na wolnym powietrzu z zadaszeniem. Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci windy. Pomoc osoby asystującej można otrzymać dzwoniąc na numer tel: +48 85 652 08 41 . Wejście do pomieszczeń jest ostatnie po lewej stronie.

Korytarze i pomieszczenia umożliwiają swobodne poruszanie się, są pozbawione barier architektonicznych. Po wejściu, kierując się na lewo, w pomieszczeniu świetlicy dla dorosłych można uzyskać informacje dotyczące funkcjonowanie placówki.

Budynek nie posiada parkingu, ani miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby zainteresowane mają możliwość kontaktowania się z pracownikami za pomocą telefonu i poczty elektronicznej.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Świetlica i stołówka zapewnia tłumacza języka migowego w terminie 3 dni po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą:

 

Do pobrania Raport o stanie zapewnienia dostępności 2020r.: